color-line

Polityka cookies i regulamin przetwarzania danych osobowych – RODO

POLITYKA COOKIES
Czym są cookies?
Cookies z angielska zwanymi ciasteczkami to nic innego jak niewielkie dane informatyczne zapisane w formacie tekstowym, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym czyli komputerze, tablecie itp.


Do czego są wykorzystywane?
Pliki cookies zawierają różnego rodzaju dane na temat użytkownika danego urządzenia odwiedzającego określoną stronę internetową. Najczęściej służą do automatycznego zapamiętywania danych użytkownika przy wielokrotnych odwiedzinach, dostosowania strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z nich oraz anonimowych statystyk.

Możliwe rodzaje plików cookies w ramach strony:
Sesyjne – ściśle związane z konkretną wizytą użytkownika na stronie w momencie wylogowania lub wyłączenia przeglądarki są one usuwane,
Stałe – pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu usunięcia ich przez niego samego lub wygasają zgodnie z konfiguracją i parametrami plików cookies.

Usunięcie plików cookies
Domyślą opcją działania wszystkich przeglądarek internetowych jest obsługa czyli zezwolenie na zapis plików cookies na dysku urządzenia. Można te ustawienie zmienić tak aby domyślną opcją było blokowanie korzystania z plików cookies. Wówczas niektóre funkcjonalności strony www mogą nie być w pełni możliwe do wykorzystania.


REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 

 

Niniejszy Regulamin powierzenia danych osobowych zawiera określenie zasad przetwarzania danych osobowych powierzonych firmie NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALGOS ul. Łanowa 11, 44-200 Rybnik, posiadającej numer NIP 6421999429, zwanej dalej administratorem lub podmiotem przetwarzającym (w zależności od rodzaju świadczonych usług), w celu realizacji świadczonych przez spółkę usług.

 

 

1. Regulamin stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (zwanym dalej: RODO).

 

Administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający


2. Administratorem danych osobowych / podmiotem przetwarzającym jest: NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALGOS ul. Łanowa 11, 44-200 Rybnik adres korespondencyjny: ten sam, kontakt w sprawie danych osobowych: [email protected].

3. Cel i zakres przetwarzania danych 3. Administrator danych/podmiot przetwarzający oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w pozostałych przypadkach.


4. Administrator danych/podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy świadczenia usługi. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot powierzający dane, lub do momentu zakończenia prowadzonej przez niego działalności.


5. Powierzenie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Podmiot przetwarzający następujących czynności: a. przechowywanie, zbieranie, organizowanie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie, przesyłanie, udostępnianie, usuwanie danych osobowych; b. operacje na danych osobowych odczyt, edycja, usunięcie; c. wykonywanie kopii zapasowych.


6. Administrator nie prowadzi działań profilujących.


7. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę, utrzymanie i realizację usług świadczonych przez Administratora. W tym zakresie wymienić należy: obsługę hostingową, obsługę prawną, obsługę księgowo-kadrową, obsługę informatyczną. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami podlega regulacji poprzez umowy powierzenia danych osobowych i regulaminy stosowane we współpracy z nimi.


8. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

9. Uprawnienia Użytkowników 9. Zgodnie z art. 15–22 RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych; żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania danych osobowych; żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; żądania przeniesienia danych osobowych.


10. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: [email protected]. Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.


11. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela odpowiedzi na żądanie osobie, która złożyła.


12. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo

13. Administrator/podmiot przetwarzający stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed utratą, modyfikacją lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin w wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
2. O zmianie treści regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową. Zmiany zostaną także opublikowane na stronie internetowej administratora / podmiotu przetwarzającego – pod adresem www.algos.rybnik.pl.

logo-map

ul. Łanowa 11

44-200 Rybnik

tel. +48 32 739 33 88

[email protected]

Wt., Cz., Pt.: 10:00 - 17:00

Pn., Śr: 10:00 - 18:00

color-line